DUIF

Duif:

De duif wordt voornamelijk gezien als het symbool voor de Heilige Geest. En daarmee Gods aanwezigheid

Lukas 3:21, 22
21 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd;

22 En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!

Maar de duif staat ook symbool voor vrede, de vredesduif en vrijheid.

DE VLEUGELS EN DE STAART
Als je kijkt naar de duif dan zal je ontdekken: aan iedere vleugel zijn negen grote veren en in de staart vijf grote veren. Natuurlijk zijn er meer, maar deze zijn noodzakelijk en geven de vleugels en de staart zijn kracht. Je weet dat je met één vleugel niet kan vliegen, hooguit rondjes kan vliegen. En zonder staart kan je niet sturen, dan zou je richtingloos zijn!
Nu heeft de Bijbel het over: 9 gaven, 9 vruchten en 5 bedieningen:

Gaven v/d Geest        Vrucht v/d  Geest    Bedieningen 

1 Korintiers 12:7-11                    Galaten 5:22-23                  Efeze 4:1

Wijsheid                                   Liefde                                 Apostelen
Kennis                                      Vreugde                             Profeten
Geloof                                      Vrede                                  Evangelisten
Genezing                                 Geduld                                Herders
Wonderen                                Vriendelijkheid                  Leraren
Profeteren                               Goedheid
Onderscheid                           Geloof
Klanktaal                                  Zachtmoedigheid
Uitleg klanktaal                       Zelfbeheersing