Algemene Leveringsvoorwaarden van Grace And Praise


Artikel 1 Toepassing
Artikel 2 Aanbiedingen
Artikel 3 Prijzen en betalingen
Artikel 4 Leveringen
Artikel 5 Reclames en aansprakelijkheid
Artikel 6 Bestellingen/communicatie
Artikel 7 Overmacht
Artikel 8 Diversen
Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (Verder vermeld als: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ons. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

Artikel 4. Leveringen
4.1 De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij niet binnen 30 dagen leveren. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 Wanneer Grace AndPraise aangeeft dat de levertijd langer zal zijn dan 30 dagen en u geeft aan dat u de bestelling toch uitgevoerd wilt hebben (speciale zoekopdrachten / leveringen), valt dat deel van uw bestelling verder buiten deze algemene voorwaarden. Wij maken in dat geval met u afzonderlijke afspraken waarmee u akkoord dient te gaan voordat wij ons speciaal voor u zullen inspannen om het product toch zo spoedig als mogelijk aan u te leveren.
4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen. Mail ons op: info@grace-and-praise.nl 
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben wij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, (met uitzondering van de in punt 5.4 genoemde situatie) heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan ons te retourneren. Retourzendingen worden alleen op afspraak geaccepteerd en retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de (ongeopende) verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd zijn. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening. Wij zullen het door u betaalde bedrag voor de artikelen (dus exclusief de verzendkosten) binnen 30 dagen aan u restitueren.
5.4 Wanneer er bij een product duidelijke maten zijn vermeld, of wanneer een product op maat wordt gemaakt, is de klant zelf verantwoordelijk voor het bestellen van de juiste maat, en zal er geen restitiutie plaats vinden, om de reden van niet goed passende producten. 

5.5 Onderstaande schade wat ontstaat door gebruik, wordt niet vergoed:
- Breuk of beschadiging door verkeerd gebruik van de armband, sluiting en/of bedels.
- Doorbuigen, doorbreken van de sieraad. 
- Deuken of krassen in oppervlaktes van bedels of armbanden.
- Het langzaam verkleuren van bedels of armbanden.
- Breuk door aantoonbare slijtage door gebruik.
- Ernstige verkleuring en dof worden door reacties met de huid.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie
6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ons, dan wel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ons, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan onze kant. 
Voor vragen over geplaatste bestellingen: Kijk onder uw profiel op www.grace-and-praise.nl

Artikel 7. Overmacht
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, hebben wij in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat wij gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dit kader verwijzen wij u verder naar artikel 4.1 en 4.2.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen
8.1 Indien u aan ons schriftelijk opgave doet van een adres, zijn wij gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan ons schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
8.2 Wanneer door ons gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet ons recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat wij deze Voorwaarden soepel toepassen.
8.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ons in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
8.4 Grace And Praise is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
8.5 Grace And Praise kan u benaderen voor niet commerciele uitingen bv. kerstkaartje oid.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Onze adresgegevens:

Grace And Praise
Burchtstraat 3
8081 BD ELBURG
Nederland
E-mail: info@grace-and-praise.nl

KvK: 73757705 
BTW nummer: NL122420172B01