google9891b53b6d2001cd.html

De christelijke betekenis van het symbool van het
SCHAAP/ LAM

symbool-schaap-lam
symbool-schaap-lam

Het schaap wordt in de bijbel gebruikt als beeld voor het Kind van God

David, de koning van Israël, was vroeger een herder van schapen (1 Sam. 16:19). Hij heeft de bekende psalm 23 gedicht, waarin hij de Heer "mijn Herder" noemt en zichzelf, in figuurlijke zin, als een schaap van de HEERE, de Goede Herder, ziet.

Ps 23:1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
Ps 23:2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Ps 23:3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.
Ps 23:4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Ps 23:5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Ps 23:6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

(HSV)

Gods volk wordt vergelijken met een kudde schapen, zoals blijkt uit onder meer de volgende bijbelteksten:

Ps 78:52 En Hij voerde Zijn volk als schapen, en leidde hen, als een kudde, in de woestijn.
Ps 79:13 Zo zullen wij, Uw volk en de schapen Uwer weide, U loven in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht; wij zullen Uw roem vertellen.
Ps 95:7 Want Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide, en de schapen Zijner hand. Heden, zo gij Zijn stem hoort,
Ps 100:3 Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide.

Jer 23:3 En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen.

Lam: drager van onze zonden. Jezus Christus.

De Heer Jezus gaf Zichzelf gewillig over met het oog op onze zonden. Als een lam of ooi, overgeleverd in de handen van mensen, ging hij de dood in. Hij stelde Zijn ziel als schuldoffer voor onze zonden. Hij droeg de zonden van velen.
De lijdzame houding van onze Heer Jezus Christus, wordt vergeleken met dat van een stom (=zwijgend) schaap:

Jes 53:7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

©2016-2022 Grace And Praise, Christelijke Sieraden
info@grace-and-praise.nl Cookies