google9891b53b6d2001cd.html

De christelijke betekenis van het symbool van het HART

Het hartjes symbool zegt iedereen iets, het is het symbool van liefde en genegenheid. Het laat zien dat je geliefd bent en als waardevol wordt gezien, of dat je met liefde en passie in het leven staat.

Het hart staat symbool voor de liefde van God voor ons.
Maar ook over de liefde van ons voor de medemens.
Dit symbool wordt vaak ook in combinatie met het kruis en het anker gebruikt en staat dan voor een veelgebruikte drieslag in het christelijk geloof: Geloof (kruis), hoop (anker), liefde (hart)

1 Korintiërs 13:13
Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 

Hier nog een aantal teksten uit de bijbel over liefde:

Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Mattheus 22:37-40
Gij zult de Heere, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

1 Korintiërs 13:2
Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.


©2016-2022 Grace And Praise, Christelijke Sieraden
info@grace-and-praise.nl Cookies